KOSZYK JEST
PUSTY

Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego nanosklep24.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży
w Sklepie internetowym.

 
2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego pod adresem : www.nanosklep24.pl
zarządzanego przez firmę  Nanoslogic z siedzibą w Sosnowcu numer NIP: 734-116-08-95 adres korespondencyjny :
ul. Sienkiewicza 3 ,  41-200 Sosnowiec

 

3. Sklep internetowy to serwis prowadzony i zarządzany przez Sprzedawcę służący Klientom do składania  ofert
zakupu wskazanych w serwisie produktów na warunkach cenowych tam określonych.

 

4. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
korzystająca z sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę. 

 

5. Zamówienie to oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem sklepu internetowego, wyrażające w sposób
jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość towaru,
sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

 

6.Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych  Sklepu
internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

7. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi : 

 

1. Konto Klienta w Sklepie internetowym

 

2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym

 

8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami
mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu
internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie
Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI ELEKTRONICZNEJ


1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 

2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych danych przez
Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer
telefonu kontaktowego, hasło

 

3.Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego
złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi
(dodanie Produktu do koszyka).

 

4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym jest
zawierana na czas nieoznaczony.

 

5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nieoznaczony w każdym
czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu wypowiedzenia.

 

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas nie oznaczony w
wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o
charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może
być złożone po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z
wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego
okresu wypowiedzenia.

 

7. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze
Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

8. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w
każdym czasie.

 

9. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art.
38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.)

 

10. Do korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie dostępu przez Klienta do urządzenia
wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do sieci Internet oraz posiadanie aktywnego konta poczty
elektronicznej.

 

WARUNKI  ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę
internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i
informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza. 

2. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia:  imię i
nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego,
Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

3. Zaznaczenie pola jest potwierdzeniem przez zamawiającego, że  akceptuje regulamin sklepu
internetowego www.nanosklep24.pl

 

4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie  potwierdza jego otrzymanie,  oraz  przyjmuje Zamówienie do
realizacji– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do
realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres
poczty elektronicznej (adres e-mail). 

5. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Klient
ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi
komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatek
VAT ale bez kosztów dostawy,(wysyłka + opakowanie ) które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania
Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego.

 

7. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,  które mogą się pojawić w
odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Sprzedający zobowiązuje się do
dostarczenia rzeczy  bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży. 

 

DOSTAWA 

 

1.W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie przekazana do realizacji  nie później niż w
terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym należność za zakupione towary wpłynie na konto.
 
2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta  za pośrednictwem poczty lub kuriera  wskazanego w
trakcie składania Zamówienia 

3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie
Sklepu internetowego.

5.Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem poczty lub
kuriera  Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli
stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostarczyciela przesyłki w szczególności sporządzenia
protokołu szkody wraz z podpisem doręczyciela. 

 

PŁATNOŚĆ 

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności: 
    
 1. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu oraz w wiadomości
e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia). 

   
2. Platforma PayPro - Przelewy24.pl system płatności elektronicznych 

 

REJESTRACJA KLIENTA 

 

1. Klient może zarejestrować się w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie
internetowej i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu internetowego poprzez uruchomienie w przeglądarce
internetowej strony internetowej znajdującej się pod adresem URL zamieszczonym w wiadomości wysłanej przez
Sprzedawcę do Klienta.

 

2. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi
odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do
logowania.

 

3. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą
poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie
informatycznym Sklepu internetowego w przypadku gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

5. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne
w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:
a) imię i nazwisko,
b) adres poczty elektronicznej,
c) adres zamieszkania,
d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy,
f) numer NIP w przypadku Klientów
prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. Nr 133,poz. 883) zawierając umowę kupna - sprzedaży klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie
swoich danych osobowych i wykorzystanie ich na potrzeby realizacji Umowy oraz w celach marketingowych jak
promocja produktów przez administratora danych firmę Nanoslogic z siedzibą w Sosnowcu ul. Sienkiewicza 3 oraz innych
podmiotów w szczególności podmiotów obsługujących płatności elektroniczne.

 

6. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków  w postaci elektronicznej za zakupione towary na
podany w rejestracji adres e-mail. 

 

7. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych
funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu internetowego oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych,
jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane a także
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

8. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę,
prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.

 

REALIZACJA  UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują
wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych
produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu internetowego i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed
złożeniem zamówienia.

3. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia
posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko
jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji chyba, że co
innego wynika z warunków tych promocji.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.

 

5. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie przekazana do realizacji  nie później niż w
terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym należność za zakupione towary wpłynie na konto. 

 

6. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta  za pośrednictwem poczty lub kuriera  wskazanego w
trakcie składania Zamówienia 

7. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia

9. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem poczty lub
kuriera  Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli
stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich
czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności dostarczyciela przesyłki w szczególności sporządzenia
protokołu szkody wraz z podpisem doręczyciela. 

10. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie
ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę
potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za
pobraniem.

11.  Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 
1. Klient będący konsumentem zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 2 marca 2000 r. \\\"O ochronie niektórych praw
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny\\\" ma prawo - zgodnie z
art. 7 w/w ustawy – odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie
w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. 

 

2.  Wzór stosownego formularza stanowi załącznik  do Regulaminu. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest
zobowiązany do odesłania na adres Sklepu na własny koszt zakupionych towarów  wraz z wypełnionym
oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i ewentualnie dołączonym  oryginalnym dowodem zakupu, nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

3. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. 

4. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. 

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych na koszt odbiorcy lub „za pobraniem”.
 
6. Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty  na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w
 inny sposób podany przez Konsumenta nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy. 

 

Formularz zwrotu towaru dostępny na dole strony .

 

REKLAMACJA 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo
do wniesienia reklamacji.

2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i zawierać:
a) określenie reklamowanego produktu,
b)
określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy.
Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu
zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć
reklamowany produkt.

4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania
wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn takich w szczególności jak zmiany
przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w
nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany
warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym,
zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie
przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.

2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej,
jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od
dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany
Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu a konto Klienta zostaje usunięte.
Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu,
które
realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.

3. W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy
sprzedaży jest sąd
właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania
do umów zawartych z Klientem
będącym Konsumentem.

5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym stanowią własność Nanoslogic i ich kopiowanie jest
zabronione.
6. Regulamin obowiązuje od dn. 25.05.2018

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl