KOSZYK JEST
PUSTY

Reklamacja i zwrot

Formularz kontaktowy
  •  

ZASADY ZAKUPU w Nanoslogic
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę
złożonej oferty zakupu. Warunkiem realizacji zamówienia rozumianej jako wysłanie
zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z
kosztami przesyłki należnymi dostawcy towaru na rachunku bankowym Sprzedawcy
lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący
płatności elektroniczne chyba, że produkty wysyłane są za pobraniem.
Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów na mocy umowy. W
przypadku kiedy klient zamówi towar ale go nie odbierze w określonym terminie, co spowoduje zwrot towaru do Sprzedającego, Sprzedający zwróci kupującemu kwotę pomniejszoną o koszt zwrotu towaru. Kupujący w naszym sklepie lub na aukcjach internetowych klient automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa na zawarcie umowy z firmą realizującą
odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego Klient
obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.W przypadku stwierdzenia przez Kupującego zniszczenia opakowania, wgnieceń, zalania
opakowania, lub innych zewnętrznych uszkodzeń jest on obowiązany do sporządzenia protokołu szkody, który jest podstawą do ubiegania się o odszkodowanie od przewoźnika. W przypadku braku
protokołu szkody, jeśli towar znajdujący się w środku nie uległ uszkodzeniu i jest sprawny, reklamacja odnośnie zwrotu nie przysługuje.W przypadku zamówienia towaru " za pobraniem " i nie odebrania go w terminie, cospowoduje zwrot do sprzedającego , sprzedający ma prawo zerwać umowę i żądać
od kupującego zwrotu kosztów przesyłki zamówionego towaru.

Podane na stronie ceny są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w
myśl art. 66, § 1. Kodeksu Cywilnego.

 

Na podstawie Ustawy z dn. 30.05.2014 r. o prawach konsumenta Klient ma prawo do odstąpienia od umowy na odległość, bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania lub dostarczenia osobiście na adres firmy na własny koszt zakupionych towarów wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy i dołączonym potwierdzeniem zakupu,
( paragon, faktura, wyciąg bankowy, inne ) nie później niż do 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

Koszty zwrotu rzeczy
w przypadku odstąpienia od umowy, rezygnacji z umowy ponosi konsument. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, eksploatacji, jakiegokolwiek użytkowania. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument po otrzymaniu produktu może sprawdzić charakter, cechy czy funkcjonowanie danej rzeczy,
ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą.  Korzystanie z towaru przed odstąpieniem od umowy z pozostawieniem śladów może zostać uznane za przekroczenie
przysługującego konsumentowi prawa oraz uzasadniona utrata dochodu przez sprzedawcę, która wynika z konieczności sprzedaży zwróconego towaru, jako towaru używanego.  Sprzedawca internetowy ma prawo ustalić kwotę odszkodowania samodzielnie. 
Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć zwracany towar, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie, w przypadku uszkodzenia towaru w wyniku zwrotu sprzedawca ma prawo żadać odszkodowania za straty. Kupujący zwraca towar na swój koszt. 
Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconej kwoty za zakupiony towar  w wysokości zwrotu kosztów najtańszej paczki na wskazany przez kupującego  numer rachunku bankowego, poprzez Allegro  lub w inny sposób podany przez kupującego nie później niż do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru. 
W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej
kwoty.  
 
Zwroty z Allegro przyjmujemy za pośrednictwem opcji " Zwroty Allegro " Towar kupiony z dostawą Allegro Smart!
Klient ma możliwość zwrócić za darmo.
 
Jeśli klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny, niż najtańszy sposób dostawy
dostępny w ofercie, sprzedający nie ma obowiązku zwracać Ci poniesionych, dodatkowych kosztów.
 
 
Zwrot przesłać na adres : Nanoslogic ul. Sienkiewicza 3,  41-200 Sosnowiec, lub
na e-mail : nanoworld@onet.pl
 

 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE w Nanoslogic

 W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową
przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji, z tyt. rękojmi lub gwarancji jeśli taka została udzielona. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej na Formularzu reklamacyjnym i zawierać:

a) określenie reklamowanego
produktu,

b) określenie stwierdzonych wad,

c) oczekiwanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.

 

Formularz wraz z towarem powinien zostać wysłany na adres Sprzedawcy pocztą :
Nanoslogic ul. Sienkiewicza 3 Centrum Europa , 41-200 Sosnowiec lub na email:
nanoslogic@onet.pl,

Sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji może: naprawić towar, wymienić towar na wolny od wad, wymienić towar na podobny spełniający wymagania klienta, zmniejszyć cenę towaru , zwrócić wpłaconą kwotę za zakupiony towar.
Sprzedawca zobowiązany jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację z uzasadnieniem swojego stanowiska w terminie 14 dni od : w przypadku wymiany na inny towar od dnia otrzymania zwrotu towaru, ( data dostarczenia przez pocztę lub osobiście )
w  przypadku zwrotu wpłaconej kwoty od dnia uznania reklamacji. (załącznik )

Zwrot towaru zakupionego w Allegro przyjmujemy za pośrednictwem opcji " Zwroty Allegro ". 

Zwrot towaru, który nie spełnia warunków jest odsyłany do klienta ponownie po pokryciu kosztów transportu lub jest do odebrania w siedzibie firmy. W przypadku gdy reklamacja nie zostaje uznana , towar reklamowany jest odsyłany z powrotem na koszt reklamującego.
Przy zwrocie towaru koszty nieodwracalne tj. koszty prowizji allegro, pokrywa kupujący.
Pieniądze są zwracane na podane konto w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia zwrotu.
Udział w naszych aukcjach jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją
regulaminu, oraz informacjami podanymi powyżej.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn.
Regulamin jest również zamieszczony w zakładce" O sprzedającym " w portalu Allegro.

W przypadku gdy Klient nie jest Konsumentem rękojmia za wady fizyczne sprzedanych
produktów jest wyłączona.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY
ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU
OD TYCH PROCEDUR
1.
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy
ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący
konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń:
2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym
mowa w art. 37 ustawy z
dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów
konsumenckich określa
rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu
organizacji i działania
stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
2.2. Klient uprawniony jest
do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie
polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu
procedury mediacji
prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na
stronach internetowych
poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie
rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z
bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod
bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich pod adresem
email porady@dlakonsumentow.pl.

Firma Nanoslogic zastrzega sobie, że wyłącznie właściwym miejscem do rozpatrywania
sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest miejsce zarejestrowania siedziby Sprzedawcy.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl